06-12-2017 oMase bezoekt dialysecentrum

Leden van vrouwenbeweging oMase uit Mariahout brengen donderdag 7 december een bezoek aan Dialysecentrum Deurne. Daar krijgen zij een rondleiding, informatie over dialyse en de mogelijke behandelingen. Bij veel chronische nierziekten komt er een moment dat ondanks een behandeling met medicijnen de functie van de nieren onvoldoende wordt en er een levensbedreigende situatie ontstaat. In dat geval kan er in overleg met de arts gestart worden met een dialyse. Bron: oMase.

06-12-2017 Staking Eenbes basisscholen Laarbeek

Voor alle Eenbes basisscholen in Laarbeek is op dinsdag 12 december een staking aangekondigd. Met deze staking willen zij hun boodschap aan de politiek voor minder werkdruk en een eerlijk salaris kracht bij zetten. De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat scholen nú al kampen met een lerarentekort dat in de komende jaren schrikbarend zal groeien. Scholen zullen op dinsdag 12 december geen onderwijs verzorgen en zijn dan dicht. Bron: Eenbes.

05-12-2017 Spek de jeugd in Lieshout

Op 16 december komt de jeugd van carnavalsvereniging De Raopers uit Lieshout langs de deuren met de actie 'Spek de jeugd'. Na enkele jaren van het houden van legeflessenacties is er dit jaar iets nieuws. De hoogheden en de leden van de jeugdraad gaan langs de deuren om zakken spek te verkopen. De opbrengst is voor het jeugdcarnaval. Bron: CV De Raopers.

 

05-12-2017 Prinsenreceptie De Raopers

Op zaterdag 9 december houdt carnavalsvereniging De Raopers in Lieshout haar prinsenreceptie. Deze bestaat uit twee gedeelten. ’s Middags is de receptie van jeugdprins Siebren, prinses Maud, adjudant Ruben, hofdame Dana en nar Tein en hun jeugdig gevolg. ’s Avonds is de receptie van prins Arjan d’n Urste en adjudant Patrick. Aansluitend is er een feest tot in de kleine uurtjes. Plaats van handeling: café-zaal De Koekoek. Bron:  De Raopers.

 

05-12-2017 Lezing over Belgische Revolutie

Op dinsdagavond 12 december houdt Aad Engelfried in conferentiecentrum De Couwenbergh in Aarle-Rixtel op uitnodiging van de Aarlese heemkundekring een lezing over de Belgische Revolutie en de Tiendaagse Veldtocht in 1831. De Belgische Revolutie, die in 1830 uitbrak en leidde tot de afscheiding van België van Nederland, liet vooral Noord-Brabant niet onberoerd. Engelfried heeft al 47 reizen als cultuur-historisch reisleider begeleid en is stadsgids voor een groot aantal steden in Nederland en België. Daarnaast is hij docent op een aantal Volksuniversiteiten en webmaster van een vooral op Rotterdam gerichte unieke website. Bron: Heemkundekring Aarle-Rixtel.

05-12-2017 Sinterklaas bij Judoclub Lieshout

Zondag 3 december nam Sinterklaas een kijkje bij het lagebandentoernooi van Judoclub Lieshout in Boerdonk. De judoka’s zagen de Pieten binnenkomen maar Sinterklaas kon de weg niet goed vinden. De kinderen wezen hem de weg door liedjes te zingen waardoor hij bij zijn bestemming kwam. Hij zag het valbreken, aan elkaar trekken en op de grond gooien en werd een beetje bang van dat vechten. Tot hij merkte dat de kinderen plezier hadden. Zelfs de Pieten deden mee. Eerste werd Luuk Donkers, tweede werden Mika Kersten, Hugo Kersten en Loek Hovers, derde werden Giel Hovers en Joy Bevers, vierde werd Koen Donkers. Bron: Judoclub Lieshout.

05-12-2017 Greet Buter gekozen als lijsttrekker PvdA

De PvdA Laarbeek heeft in de algemene ledenvergadering van maandag 4 december de huidige wethouder Greet Buter uit Beek en Donk unaniem verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op de tweede plaats op de kandidatenlijst is verkozen de huidige fractievoorzitter, Hans Strijbosch uit Aarle-Rixtel. De rest van de kandidatenlijst wordt in een later stadium bekendgemaakt op de website van de politieke partij. Bron: PvdA Laarbeek.

05-12-2017 Subsidie voor G-basketballers

De gemeente Laarbeek heeft een eenmalige subsidie van 208,80 euro verstrekt aan Basketball Club Lieshout voor het organiseren van een toernooi voor G-teams op 25 november. Hieraan namen verschillende teams uit Nederland en België deel in sporthal De Klumper in Lieshout. Het toernooi voor mensen met een verstandelijke beperking wordt eens in de drie of vier jaar gehouden. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-12-2017 Subsidie voor Laarbeekkampioenschappen tennis

De drie tennisverenigingen binnen Laarbeek hebben besloten om de Laarbeekkampioenschappen nieuw leven in te blazen. Ze hebben het toernooi in een nieuw jasje gestoken en er een eendaags evenement van gemaakt. De gemeente Laarbeek stelt hiervoor  500 euro ter beschikking. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-12-2017 Subsidie voor zonnepanelen IVN

IVN Laarbeek wil het clubgebouw voorzien van zonnepanelen. Die wens sluit aan bij de beleidslijn van de gemeente. Die vindt het belangrijk om het goede voorbeeld te geven als het gaat om duurzaamheid. De gemeente zal de investering van de benodigde zonnepanelen ad 10.175 euro voor haar rekening nemen. Het bedrag dat IVN Laarbeek jaarlijks aan subsidie ontving zal in ruil hiervoor voor een periode van tien jaar worden ingehouden. De gemeente heeft de investering op deze manier binnen tien jaar terugverdiend. De 1.040 euro die het IVN jaarlijks ontving wordt gestort in het Duurzaamheidsfonds. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-12-2017 Subsidie voor Kindcentrum De Raagten

Kindcentrum De Raagten in Beek en Donk wil zich presenteren als duurzame 'groene' school en kan daarmee als voorbeeld dienen voor de andere scholen in Laarbeek. Zij wil het schoolplein meer vergroenen om de leerlingen in het groen te laten spelen en bewegen. Ook wil zij een amfitheater realiseren zodat kinderen les kunnen krijgen in de buitenlucht. Het college zal instemmen met het verlenen van een eenmalige maximum subsidie van  3.200 euro onder de voorwaarden dat publiciteit rondom het buitenlokaal en vergroening speelplein wordt afgestemd met de gemeente; voorts dat het Kindcentrum, de Stichting Platform Duurzaam Laarbeek en de gemeente met elkaar in gesprek blijven over het borgen van duurzaamheidseducatie in het onderwijsprogramma. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-12-2017 Subsidie voor kerstrollershow

De gemeente Laarbeek verstrekt rollerclub De Oude Molen een subsidie van 500 euro voor de jaarlijkse kerstrollershow. De subsidie wordt toegekend voor de duur van het huidige subsidieprogramma, waarna beoordeeld wordt of de subsidie structureel opgenomen kan worden in het nieuwe subsidieprogramma. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-12-2017 Gemeentelijke zeecontainer-perikelen

De gemeente Laarbeek inventariseerde in de gemeente geplaatste zeecontainers. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze containers bij verenigingen geplaatst blijven: die verenigingen kregen daarvoor dan een omgevingsvergunning. Het Openluchttheater in Mariahout krijgt de gelegenheid een aanvraag voor een vergunning aan te vragen. Dat geldt ook voor carnavalsvereniging De Teugelders in Beek en Donk. Er wordt een bouwblokmogelijkheid in het bestemmingsplan opgenomen voor de zeecontainers van respectievelijk hondenclub De Heidehond, Hondenclub Ons Vertrouwen en van Senzer bij een sportpark. In overleg met Hiephoi wordt bekeken of de container aan de IJsweg in Beek en  Donk een plek kan krijgen bij het hoofdgebouw van de scouting. Het Commanderij College, Lifestyle Centre Laarbeek en tennishal D'n Ouwe Toren moeten hun zeecontainers verwijderen. Er wordt 1.320 euro subsidie verleend aan verenigingen die leges betaalden voor hun omgevingsvergunning. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-12-2017 Subsidie voor feestavond Kwizut

De gemeente Laarbeek heeft besloten een structurele subsidie van 500 euro per jaar voor de duur van het subsidieprogramma 2016-2019 te verlenen ten behoeve van de feestavond van Kwizut. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-12-2017 Subsidie voor Weekend van de Blaasmuziek

De gemeente Laarbeek heeft besloten een subsidie van 1.000 euro te verlenen aan de Stichting Tsjechische Blaasmuziek Laarbeek. Die stichting houdt in het weekend van 10 maart 2018 het 'Weekend van de Blaasmuziek'. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-12-2017 Ubachs beëdigd als waarnemend burgemeester

Hans Ubachs (56) uit Aarle-Rixtel is maandagavond 4 december beëdigd als waarnemend burgemeester van Best. CDA-er Paul Gondrie, die de afgelopen maanden het voorzitterschap van de gemeenteraadsvergaderingen op zich nam, heeft de voorzittershamer en burgemeestersketting overgedragen aan Ubachs. Deze volgt burgemeester Anton van Aert op, die ziek thuiszit na een rel rond zijn woonplaats. Bron: ED.

05-12-2017 Drone bezorgt kratje bier

Techneut Coen van der Schouw (26) heeft een drone gebouwd die een kratje bier kan bezorgen. Op YouTube is te zien hoe zijn 'kratcopter' een kratje pils vanuit de bierbrouwerij in Lieshout naar Nijmegen vervoert. Volgens Van der Schouw is Bavaria helaas niet geïnteresseerd. Toch denkt hij dat het over een jaar of vijf gewoon is dat men een pakketje per drone in de tuin bezorgd krijgt; het Amerikaanse bedrijf Amazon bezorgt volgens hem al pakketjes met drones. Bron: Omroep Brabant.

05-12-2017 Kerstconcerten Beek en Donks Gemengd Koor

Beek en Donks Gemengd Koor geeft zaterdag 9 december samen met koor Cantado een kerstconcert in de kerk van Sint Antonius Abt in Eerde. Zondagmiddag 17 december geeft het koor onder leiding van dirigent Arie Ketelaars een kerstconcert in de H. Michaelkerk in Beek en Donk. Jeannette Seijkens begeleidt op piano en Renee Vogels op viool. Beschermheer Van Rooij spreekt de kerstgedachte uit. Dinsdagavond 19 december wordt er een kerstconcert gegeven in woon-zorgcentrum De Regt in Beek en Donk. Bron: Beek en Donks Gemengd Koor.

 

05-12-2017 Brand in Nieuwstraat in Beek en Donk

Maandagavond 4 december is rond middernacht brand uitgebroken op de zolder van een woning in de Nieuwstraat in Beek en Donk. De brand sloeg over naar de directe buren. Alle bewoners kwamen op tijd in veiligheid. De brandweer kwam met drie wagens ter plaatse om de brand te blussen. Bron: Mooilaarbeek.

04-12-2017 Beukenhaag Molenstraat Aarle-Rixtel weg

Het college van B&W van Laarbeek heeft een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 175 m2 beukenhaag aan de Molenstraat in Aarle-Rixtel. Dit om de bouw van appartementen mogelijk te maken. Gemaakte afspraken over compensatie worden als voorwaarden in de vergunning opgenomen. Het gaat om het plaatsen van gierzwaluwkasten in het nieuwe gebouw, onderhoud aan het te handhaven deel van de haag en inrichting van groen. Bron: Gemeente Laarbeek.

Het weer in Laarbeek