08-11-2018 Besluit milieu-effectrapportage

Op 20 augustus 2018 heeft de heer Van den Hurk, namens Van den Hurk VOF, Sonseweg 13 in Lieshout, medegedeeld dat hij van plan is zijn bestaande inrichting te veranderen voor het houden van 309 melk- en kalfkoeien, 278 vrouwelijk jongvee en 2 fokstieren. B&W van Laarbeek heeft besloten dat door Van den Hurk geen milieu-effectrapport hoeft te worden opgesteld. Hierdoor kan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit inrichting zonder opschortende voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen. Naar de mening van het college leidt deze activiteit niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Tegen deze beslissing is geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 9 november tot en met 21 december op afspraak ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. Bron: Omroep Kontakt.