11-01-2019 Provinciale beoordeling begroting Laarbeek

 De provincie oefent als toezichthouder financieel toezicht uit op de gemeente. De begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenramingen 2020-2022 van de gemeente Laarbeek zijn op hoofdlijnen beoordeeld. Daarbij is tevens de uitkomst van de jaarrekening 2017 betrokken. De provincie is tot het oordeel gekomen dat de begroting 2019 voor de jaarschijf 2019 niet structureel in evenwicht is maar het wordt aannemelijk geacht dat dit structurele evenwicht uiterlijk in het laatste jaar (2022) zal worden gerealiseerd. Op basis hiervan is voor de begroting 2019 ‘repressief toezicht’ van toepassing. Dit oordeel is door de provincie bij brief medegedeeld aan de gemeenteraad. Bron: Omroep Kontakt.