09-01-2019 Voortgang POP3-programma

Het plattelandsontwikkelingsprogramma ligt op schema, volgens Provinciale Staten. Voorbeelden van gehonoreerde subsidies zijn precisiebemesting dat de waterkwaliteit helpt verbeteren, innovatieve emissiearme stalsystemen, het weerbaarder maken van natuurgebieden tegen stikstof en het helpen ontwikkelen van verdienmodellen die uitgaan van toegevoegde waarde in plaats van kostenreductie of opbrengstmaximalisatie. Opvallend is dat jonge boeren in Noord-Brabant veel gebruik maken van de subsidie. Bron: Gedeputeerde Staten.