13-02-2019 Onderzoek potstallen

Uit een verkennend onderzoek van het Louis Bolk Instituut in opdracht van de provincie Noord-Brabant blijkt dat potstallen, ook wel bekend als strooiselstallen, positieve effecten hebben op het dierenwelzijn maar niet de uitstoot van ammoniak verminderen in vergelijking met traditionele stallen.  De provincie is in overleg met veehouders, dierenbescherming en andere betrokken partijen om te komen tot stalsystemen die lage ammoniakuitstoot combineren met het hoge dierenwelzijn van strooiselstallen. Bron: Gedeputeerde Staten.