18-01-2019 Wordt het Koning Voetbal of Koning Winter

Aanstaande zondag gaat de 2e helft van de voetbalcompetitie van start als het weer meezit. Sparta’25 begint de topper tegen Valkenswaard. Eli begint tegen koploper Bavos en ASV’33 tegen de nummer twee Brandevoort. Mariahout gaat naar RKGSV. De ploegen uit de regio krijgen allemaal staartploegen. Gemert De Meern, Boerdonk VCO en Boekel Sport Ulysses. Met ingang van aanstaande zondag komen om 12.00 uur de zaalsporten aan bod en om 13.00 uur elke week een sportvereniging. Deze week is dat Tafeltennisvereniging Een en Twintig uit Beek en Donk. Bron: Omroep Kontakt.

18-01-2019 Intentie tot samenvoeging Rabobank Peel Noord en Rabobank Helmond

Om de kwaliteit van dienstverlening te versterken hebben de directies en raden van commissarissen van Rabobank Peel Noord en Rabobank Helmond het voornemen de banken samen te voegen tot één Rabobank. Op 10 januari hebben directievoorzitters Pieter Michielsen (Peel Noord) en Paul van Rijn (Helmond) en voorzitters RvC Hans Snijders (Peel Noord) en Yvonne van Mierlo (Helmond) deze intentie toegelicht aan de ledenraden van beide banken. Michielsen is beoogd directievoorzitter van de samengevoegde bank. Volgens Michielsen zijn beide banken beter in staat kennis, kunde en kwaliteit te bundelen in ‘robuuste teams’. Met elkaar kunnen ze actief inspelen op de ingezette versnelling van de digitale beweging. Tegelijkertijd blijven ze sterk betrokken bij het economische, sociale en culturele leven in de regio. De maatschappelijke impact blijft als voorheen.' Bron: Omroep Kontakt.

18-01-2019 Feestelijke bouwhandeling

De bouw van de tweekappers aan de Rijbroeksedreef en Blokskampsedreef in Beek en Donk is gestart, woensdag vond een feestelijke bouwhandeling plaats. Deze handeling werd aangeboden door Bouwbedrijf van Bussel ’t Hout. Er vond een symbolische bouwhandeling plaats. Hierbij waren de toekomstige bewoners en wethouder Meulensteen bij aanwezig. Bron: Omroep Kontakt.

17-01-2019 Vrijwilligerspenning Lyda Stal

In Lieshout is donderdag 17 januari de Vrijwilligerspenning Laarbeek uitgereikt aan mevrouw Lyda Stal-Huygens. Dit bij haar afscheid na 28 jaar als voorzitter van Katholieke Vrouwenvereniging Lieshout (KVL). Als voorzitter heeft mevrouw Stal er mede voor gezorgd dat de vereniging in 1997 zelfstandig werd. Zij nam deel aan het Vrouwenoverleg met andere vrouwenverenigingen in Laarbeek en hielp mee met de jaarlijkse organisatie van een activiteit op de Internationale Vrouwendag op 8 maart. Binnen de vereniging heeft ze diverse clubjes opgericht en zorgde zij samen met het bestuur voor lezingen, excursies en ontspanningsactiviteiten. Daarnaast haalde zij oudere leden op voor het bijwonen van activiteiten. Ze bezoekt de zieken en zij verzorgt de maandelijkse circulaire. Daarnaast is zij collectante voor twee organisaties. De Vrijwilligerspenning werd haar uitgereikt door wethouder Buter in zaal De Koekoek. Bron: Gemeente Laarbeek.

17-01-2019 96-jarige gildejubilaris

De 96-jarige Pieter Penninx uit Bakel wordt zaterdag gehuldigd voor zijn 75-jarig lidmaatschap van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde uit Gemert. De dag begint met een mis gevolgd door een vendelgroet door zijn Gruun Schut. Tot zijn 53ste nam Penninx deel aan wedstrijden tot een zwaar ongeluk in 1974 daar een einde aan maakte. Tot zijn 92ste heeft hij gevendeld. Penninx is de tweede gildebroeder die het 75-jarig lidmaatschap van het gilde viert. Bron: ED.

17-01-2019 Lager ozb-tarief, hoger woz in Gemert

Woningeigenaren in Gemert-Bakel betalen dit jaar geen 6 procent meer voor de ozb maar 4 procent. Maar omdat de woz-waarden binnen de gemeente flink gestegen zijn, zijn de inwoners gemiddeld genomen toch 6 procent meer kwijt. De voorgenomen verhoging van het ozb-tarief is niet nodig nu de woz-waarden in Gemert-Bakel met ruim 8 procent zijn gestegen. Voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen in Gemert-Bakel geldt het omgekeerde. Omdat de woz-waarde van niet-woningen gemiddeld genomen met ruim 2,5 procent is gedaald, stijgt het ozb-tarief in deze categorie dit jaar wél. Bron: ED.

17-01-2019 Ontwerpbestemmingsplan Leekbusweg 5

Het ontwerpbestemmingsplan Leekbusweg 5 in Beek en Donk is gereed. Het plan voorziet in een herbestemming van de bedrijfswoning op dat perceel naar een (burger)woonbestemming. Het ligt met de bijbehorende stukken van vrijdag 18 januari tot en met donderdag 28 februari voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het plan kenbaar maken. Bron: Gemeente Laarbeek.

17-01-2019 Parkeeroplossing pleintjes

Bewoners van het Vinkenplein, Sijsjesplein en Karekietplein in Beek en Donk hebben samen met de dorpsraad en een stedenbouwkundig ontwerper van Jens gekeken naar oplossingen om de parkeerproblemen op de pleintjes aan te pakken. Dit heeft geresulteerd in een maatwerkoplossing per pleintje, zonder afbreuk te doen aan het karakter van de pleintjes en de herkenbaarheid. Er worden extra parkeerplaatsen gemaakt, belijning aangebracht en de bewoners zijn geïnformeerd over de wijze waarop zij in hun buurt op een sociale en veilige manier kunnen parkeren. De ontwerpen zijn tot en met 4 februari te bekijken in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. Bron: Gemeente Laarbeek.

17-01-2019 Gemeentelijk rioleringsplan

Het rioleringsbeleid van Laarbeek is vastgelegd in het Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023. Daarin is vastgelegd hoe de gemeente de komende jaren omgaat met afvalwater, regenwater en grondwater en welke activiteiten er worden opgepakt. Om de activiteiten op het gebied van riolering uit te kunnen voeren betalen de inwoners een rioolheffing. De komende jaren zal dat tarief verder stijgen. Het vastgestelde rioleringsplan is te vinden op de gemeentelijke website onder 'Nieuws'. Bron: Gemeente Laarbeek.

17-01-2019 Vasthouden van regenwater

Omdat er vanwege de klimaatverandering zwaardere buien worden verwacht wil de gemeente Laarbeek de inwoners ertoe aanzetten hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en regenwater zo veel mogelijk vast te houden op het eigen terrein. In nieuwe situaties moet voortaan een regenwaterberging worden aangelegd, maar voor bestaande situaties zal de gemeente vooral communiceren en stimuleren. Dit wordt verder uitgewerkt en wordt er onderzocht of met korting regentonnen ter beschikking kunnen worden gesteld. Bron: Gemeente Laarbeek.

17-01-2019 Erfgoedavond in Laarbeek

In het kader van de actualisatie van het erfgoedbeleid in Laarbeek wordt dinsdagavond 12 februari een erfgoedavond gehouden. Op deze avond in kasteel Croy in Aarle-Rixtel wordt de inwoners gevraagd om input voor deze beleidsactualisatie. Na een korte toelichting volgt een workshop waarbij wordt gebrainstormd over de kansen voor en met erfgoed in Laarbeek. Er wordt besproken wat er beter kan en tot slot gaat men op zoek naar de historische identiteit van de vier kernen. Bron: Gemeente Laarbeek.

16-01-2019 PIT ontdekt gevaarlijke situaties

Op een zolder in een Helmondse woning zijn dinsdag door het Peelland Interventie Team (PIT) slaapkamers aangetroffen die brandgevaarlijk zijn. Ze werden gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. In hetzelfde perceel werd nog een slaapkamer aangetroffen. Dat is in strijd met het bestemmingsplan. Er stonden geen bewoners ingeschreven maar er was één arbeidsmigrant aanwezig. Op hetzelfde adres werd gefraudeerd met elektriciteit en gas, waardoor er een zeer gevaarlijke situatie was ontstaan. Enexis heeft alles afgesloten en doet aangifte van fraude. Bij andere woningen constateerde het PIT onder andere (mogelijke) adresfraude, sociale zekerheidsfraude en illegale prostitutie. Bron: ED.

16-01-2019 Gluren bij de Buren

In Helmond wordt zondag 10 februari voor de eerste keer het initiatief 'Gluren bij de Buren' gehouden. Daarbij stellen mensen hun huis open voor een act en voor publiek. 's Middags vindt in elk deelnemend huis drie keer een optreden van een half uur plaats. Steeds hetzelfde optreden. Mensen kunnen zelf bepalen waarheen ze gaan luisteren en kijken. Er zijn 39 locaties met in totaal 117 optredens. Bron: ED.

16-01-2019 Per direct afscheid Furhgill Zeldenrust

De samenwerking van Helmond Sport met aanvaller Furhgill Zeldenrust is woensdagmiddag per direct stopgezet. Zeldenrust had nog een doorlopend contract tot halverwege 2019. Hij begon in 2016 in Helmond en in die eerste periode liet hij zich het vaakst zien. De club brak zijn aflopende contract vervolgens open tot medio 2019, maar Zeldenrust maakte de verwachtingen nog maar zelden waar. Onlangs meldde hij zich ziek voor het trainingskamp van Helmond Sport in Turkije. Woensdag viel voor hem het doek. Bron: ED.

16-01-2019 Ziekenhuis doet sneltest griep

Bij de afdeling spoedeisende hulp van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond krijgen mensen die zich met griepklachten melden, sinds deze week een sneltest die binnen een half uur aangeeft of er sprake is van influenza en zo ja van welk type. Het gaat om de Point Of Care Test, kortweg POCT. Het regionaal centrum voor microbiologie en pathologie PAMM heeft het systeem op de spoedpost geplaatst. Ook in de ziekenhuizen in Eindoven en Veldhoven kan de test worden uitgevoerd. Bron: ED.

16-01-2019 Onderzoek Tilburgse Universiteit

Uit een onderzoek door de Universiteit van Tilburg blijkt dat veel Brabanders thuisblijven bij de Provinciale Statenverkiezing. De reden is dat zij niet weten wat de provincie doet en wat het nut ervan is. Het sturen van een informerende brief door de burgemeester heeft meer effect op de opkomst dan deur-tot-deurbezoeken, blijkt uit het onderzoek. In het algemeen geldt dat meer stembureaus tot een hogere opkomst leidt, al is het effect klein en het aantal daarvoor benodigde stembureaus groot. Wel is een goede spreiding van belang om het mensen gemakkelijk te maken om te stemmen. Daarnaast blijkt ook een doelgroepenbenadering potentie te hebben. Het specifieke aanpakken van groepen waarvan bekend is dat ze weinig stemmen, zoals lager opgeleiden of kiezers met bepaalde etnische achtergronden,  zou ook positief kunnen uitpakken voor de hoogte van de opkomst. Bron: Omroep Kontakt.

16-01-2019 Geen extra raadsvergadering Laarbeek

De extra raadsvergadering van de gemeente Laarbeek op maandag 21 januari gaat niet door. Op de vergadering zou een voorstel worden behandeld tot het eventueel instellen van beroep tegen het besluit van Provinciale Staten tot vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan N279. In de commissie Ruimtelijk Domein bleek op 9 januari jongstleden dat, na overleg en nieuwe afspraken met de provincie, er wat het college betreft geen aanleiding meer bestaat om beroep in te stellen tegen dit besluit. Bron: Omroep Kontakt.

16-01-2019 Bridgeclub 't Bedonkske

Bridgeclub Beek en Donk
De uitslag van dinsdag 15 januari
1. Cor en Nellie 72.40%
2. Annie en Helma 64.84%
3. Antoinette en Maria 60,68%
4. Riet en Nellie 57,55%
5. Tony en Mirjam 53,13%
Bron: Omroep Kontakt.

16-01-2019 Biljartclub 't Bedonkske

Biljartclub Beek en Donk
De uitslagen van woensdag 16 januari
A-Klasse:
2-0 Joop Kerkhof - Frits Maas
3-1 Henk Jansen - Jan Verbakel
3-0 Jan van Neerven - Dielis Poulisse
3-0 Dielis Poulisse - Joop Kerkhof
2-0 Hans Venrooij - Jo Heesakkers
Stand: 
1. Jan van Neerven
2. Huub Barten
3. Jo Heesakkers
B-Klasse:
1-3 Mies Verhoeven - Willy van Gend
0-3 Willy van Gend - Frits Poulisse
3-1 Theo van Hoogstraten - Mies Verhoeven
1-2 Cor Oppers - Frits Poulisse
Stand: 
1. Willy van Gend
2. Theo van Hoogstraten
3. Cor Oppers
Bron: Omroep Kontakt.

16-01-2019 Overleg werkgroep Verkeer en gemeente

De gemeente Laarbeek heeft een reactie gegeven op enkele knelpunten die de Werkgroep Verkeer van de Dorpsraad Beek en Donk op 12 december jl. had aangedragen. Er komt in februari een evaluatie van de bloembakken in de Kapelstraat. Zodra het Team Beheer de offerte binnen heeft voor het plaatsen van extra lichtmasten bij het zebrapad en op het parkeerterrein van Sparta'25, worden de mogelijkheden bekeken. Het plan voor een fietspad van de Dijkstraat naar de Donkse brug ligt nog bij Rijkswaterstaat. De provincie start in februari met een planstudie van de doorstroom bij de Beekse brug. Er zullen tellingen plaatsvinden op de kruising Bosscheweg en de Mgr. Verhagenstraat. De bajonetoversteek voor fietsers bij het Berkendijkje wordt niet door alle fietsers gebruikt. De provincie is gevraagd of bij de oversteek voor de voetgangers hekjes geplaatst kunnen worden in de middengeleider. De snelheidsgegevens op de Otterweg geven geen aanleiding tot het nemen van extra verkeersremmende maatregelen. Bron: Omroep Kontakt.